Kadra

                 Dyrektor Przedszkola mgr Beata Piasecka
 

Doświadczony pedagog (ponad 30 letni staż pracy z dziećmi), absolwentka WSRP w Siedlcach w zakresie Nauczania Początkowego, Studiów Podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w zakresie Terapii Pedagogicznej i Kształcenia Zintegrowanego, Studiów Podyplomowych jako Diagnosta
i Terapeuta Integracji Sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej, trener programu szkolnego Integracji Bilateralnej, terapeuta Neuro-Taktylny MNRI® 
oraz Ustno-
Twarzowy I i II stopnia.

Nigdy nie spoczywam na laurach. Stale pogłębiam wiedzę i umiejętności. Uważam, że kluczem do osiągnięcia sukcesu przez dzieci jest Nauczyciel pełen szacunku dla godności drugiego człowieka jakim jest dziecko. Nauczyciel  potrafiący pobudzać do działania, aktywności, kreatywnego myślenia, wzmacniający u dzieci poczucie własnej wartości. Nauczyciel przewodnik ale i badacz, potrafiący w każdej osobie odnaleźć jego dobro, potencjał, który nigdy nie gaśnie.

 

           

                Wicedyrektor Przedszkola mgr Katarzyna Dmowska

Absolwentka studiów II stopnia na kierunku pedagogika o specjalności edukacja wieku dziecięcego na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym
w Siedlcach oraz o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, a także studiów podyplomowych na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

„Nie dawaj dzieciom gwiazdki z nieba, pozwól im nauczyć się latać, wtedy zobaczą, że za tym pierwszym niebem jest następne, a im mocniej będą musiały napracować się, żeby tam dolecieć, tym większa będzie ich radość po dotarciu do celu…” – to słowa Beaty Pawlikowskiej, które przyświecają mojej pracy. Bardzo ważne jest dla mnie kształtowanie w dzieciach postawy samodzielności oraz wiary we własne możliwości. Cieszę się, że mogę towarzyszyć dzieciom w początku ich drogi, wspierać i przytulać kiedy tego potrzebują. Obserwowanie postępów  moich koalkowych dzieci jest dla mnie niezwykłym doświadczeniem, a wypowiadane przez nie z dumą „Ciociu, ja już to umiem!” największą nagrodą. 

 

mgr Klaudia Kulikowska

Absolwentka studiów I stopnia o specjalności Resocjalizacja i Profilaktyka w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, studiów II stpnia  o specjalności resocjalizacja z socjoterapią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Praca z dziećmi jest moją pasją. Pracując z dziećmi dążę do rozbudzania w nich otwartości na świat. Stwarzam im możliwości aby zdobyły pewność siebie i odwagę do podejmowania nowych wyzwań, które stawia przed nimi otaczający je świat.

 

mgr Sylwia Leczkowska

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią, diagnoza
i terapia pedagogiczna oraz  studiów podyplomowych na kierunku edukacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną.

Praca z dziećmi pozwala mi realizować siebie. Jest również ciągłym wyzwaniem wymagającym postawy twórczej, pobudzającej do działania.
W swojej pracy kieruję się słowami M. Grzegorzewskiej "Nauczyciel musi być osobą "żywą", nie może być "nudny" ani popadać w rutynę".

 

 

mgr Renata Mateńka

Absolwentka studiów I stopnia na kierunku  pedagogika zo specjalnością edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz II stopnia
o specjalności edukacja wieku dziecięcego na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz studiów podyplomowych na kierunku terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką. Terapeuta AAC.

W swojej pracy podchodzę indywidualnie do możliwości i potrzeb każdego dziecka. Moim celem zawodowym jest pomoc dzieciom mająca na celu poprawę ich funkcjonowania w środowisku przedszkolnym, rówieśniczym oraz domowym, a także wspieranie ich rozwoju dla osiągnięcia lepszej jakości życia na drodze indywidualnych możliwości. Jako terapeuta AAC  umożliwiam komunikowanie się osobom, które nie posiadają umiejętności mowy, bądź posiadają ją w stopniu uniemożliwiającym satysfakcjonującą komunikację.  

 

mgr Anna Zdziebłowska

Absolwentka studiów I stopnia na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanstycznym w Siedlcach na kierunku pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna
z wychowaniem przedszkolnym oraz studiów II stopnia o specjalności edukacja wieku dziecięcego na wyżej wymienionej uczelni. 

Praca z dziećmi jest dla mnie ogromnym wyzwaniem ale rówież przyjemnością. Każde dziecko jest dla mnie wyjątkowe, dlatego też podążam za nim każdego dnia, wpieram i motywuję do działania, dając jednocześnie poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Z ogromną dumą i radością podziwiam postępy moich przedszkolaków, a największą zapłatą jaką mogę od nich otrzymać jest uśmiech, bo jak powiedział niegdyś wielki pedagog Janusz Korczak "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat". 

 

Milena Strzyżewska

Absolwentka studiów I stopnia Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach o specjalności wychowanie przedszkolne z nauczaniem wczesnoszkolnym i terapią pedagogiczną. Obecnie studentka studiów II stopnia Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

Moim priorytetem jest dostrzeżenie w dziecku ukrytego w nim potencjału, który w nim drzemie oraz rozwijanie jego kreatywności.
Istotne jest, aby pomimo nieudanych prób motywować dzieci do działania, by podążały do wyznaczonego celu.

 

Patrycja Antoniak

Certyfikowana opiekunka dziecięca, studentka studiów magisterskich w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie o specjalności edukacja wczesnoszkolna z przygotowaniem przedszkolnym. 

Pracując z dziećmi zdobywam doświadczenie, a wiedzę teortyczną uczestnicząc w kursach i szkoleniach: Terapia dziecka
z Autyzmem i Zespołem Aspergera, Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i w szkole, Kreatywna matematyka dla najmłodszych. Nie ma nic cenniejszego niż szczęście i radość dziecka, moim podstawowym celem w pracy jest stworzenie atmosfery pełnej ciepła, radości, otwartości
i poczucia bezpieczeństwa. Na co dzień jestem osobą pogodną, otwartą na ludzi i świat, która nie potrafi się nudzić.

 

mgr Ewa Lisiecka

 

Pedagog z wykształcenia i zamiłowania. Absolwentka Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach na kierunku edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne
i nauczanie wczesnoszkolne oraz studiów podyplomowych na kierunku pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i zespołem aspergera w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie. 
Terapeuta Ręki I stopnia, trener Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Moim priorytetem jest ukształtowanie wrażliwego, świadomego odbiorcę świata. Ciepłe relacje, życzliwość, zrozumienie i cierpliwość, ale także zasady i konsekwencje to klucz do serc i umysłów dzieci. Jestem nauczycielem twórczym i kreatywnym, który dzięki swoim pomysłom
i proponowanym aktywnościom odkrywa z dziećmi świat. Kieruję się zasadą, że edukacja poprzez zabawę przynosi najlepsze
efekty i wspaniałe wspomnienia.

 

mgr Katarzyna Grochowska

 

Absolwentka studiów I stopnia Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna o specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

W swojej pracy dążę do tego, aby dzieci były wysłuchane i zrozumiane. Codziennie staram się być dla nich oparciem i otuchą. Ważne jest dla mnie to, aby stwarzać dzieciom okazję do odkrywania samych siebie i otaczającego je świata. Domowa atmosfera i poczucie bezpieczeństwa to jedne z moich priorytetów.  Chciałabym, aby te Małe Dzieci wyrosły kiedyś na Wielkich Ludzi, znających swoją wartość
i otwartych na innych. Każde dziecko jest dla mnie wyjątkowe, jest darem od życia, który sprawia, że na mojej twarzy pojawia się uśmiech.

 

mgr Magdalena Sulej

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na kierunku pedagogika szkolno-opiekuńcza, studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, edukacji przedszkolnej, pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz  w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i zespołem aspergera. Trener Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Smyko-Multisensoryki a także Treningu Umiejętności Społecznych.

Praca z dziećmi jest moją pasją.  Motywacją każdego dnia jest dla mnie dziecięca ciekawość świata, ich niekonwencjonalny sposób myślenia. Otaczam dzieci opieką i troską, jednocześnie dając przestrzeń do rozwijania samodzielności. Pasjonuję się pedagogiką Marii Montessori i w pełni zgadzam sięz jej słowami "Dawać bodźce dziecku, pozostawiając je jednak wolnym w rozwoju - oto pierwszy obowiązek wychowawcy".

 

mgr Natalia Bieńczak

Absolwentka studiów I stopnia na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach o specjalności edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Obecnie studentka studiów II stopnia o specjalności edukacja wieku dziecięcego na wyżej wymienionej uczelni.

 „Wybierz pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu” - te słowa zadecydowały o wyborze mojego zawodu. Praca z dziećmi sprawia mi radość i daje satysfakcję. W dzieciach fascynuje mnie ich pozytywna energia, niczym nieograniczona motywacja do ciągłego poznawania i odkrywania, która sprawia, że moja praca nie jest tylko pracą ale przede wszystkim pasją.

 

Katarzyna Zarzycka

Certyfikowana opiekunka dziecięca, terapeuta ręki I stopnia.

Od 10 lat towarzyszę dzieciom i ich rodzicom w pokonaniu najtrudniejszego momentu w ich życiu - rozstania rodzica z dzieckiem i dziecka
z rodzicem. Otaczam dzieci troskliwą opieką i miłością, aby podczas pobytu w żłobku czuły się bezpieczne i w pełni akceptowane, sprawiając,
że w żłobku czują się jak w domu. Doskonalę swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnorodnych szkoleniach
i warsztatach, ponieważ wiem, jak ważny jest harmonijny rozwój psychomotoryczny moich maluszków. Ukończyłam m.in. szkolenia
o tematyce: Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju - elementy diagnozy  i terapii u dzieci 0-36 m. ż., Zabawy dywanowe
w żłobku i przedszkolu, Wspieranie rozwoju dziecka  z wykorzystaniem elementów ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, Wczesne objawy spektrum autyzmu, Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym, Warsztaty metodyczne "LOGOFIGLE” –ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dzieci, Rozwijanie logicznego myślenia u dzieci  młodszych, Instrumenty perkusyjne
w edukacji muzycznej dziecka.

 

Izabela Bancerz

Certyfikowana opiekunka dziecięca. 

Moja praca jest dla mnie niezwykłą przygodą, która codziennie przynosi mi nowe wyzwania i doświadczenia. Każdego dnia wspólnie z moimi maluszkami tworzymy miejsce, które jest przepełnione radością, miłością oraz poczuciem ciepła i bezpieczeństwa.  Uśmiech na twarzach moich maluszków daje mi satysfakcję i utwierdza mnie, że moja praca ma sens.Tak jak powiedział Janusz Korczak "Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat". N
ieustannie pogłębiam swoją wiedzę teoretyczną, by móc zaspokajać dziecięcą ciekawość, potrzebę poznawania
i odkrywania nieznanego, poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, m.in.: Matematyka sensoryczna, Zabawy dywanowe w żłobku
i przedszkolu, Bajkoterapia w żłobku i przedszkolu, Zabawy integracyjne dla dzieci.

 

Alicja Ozygała

Studentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”- ta myśl na stałe ulokowała się głęboko w moim sercu i nieustannie przypomina mi
o kierunku, który obrałam. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję i przynosi nieocenioną radość. Jest ona piękną drogą, którą chcę podążać.
Aby właściwie wspierać rozwój dzieci  wiedzę teoretyczną 
zdobywam także poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach: Autyzm
i zespół Aspergera- strategie pomocowe w domu, przedszkolu i szkole, Podstawy czytania sylabowego z dziećmi 3-9 lat, Praktyczne pomysły na ćwiczenia motoryki małej.

 

mgr Ilona Gronowska
 

Absolwentka filologii angielskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Menedżer szkoły językowej LECTOR w Łukowie i w Puławach oraz AquaLector nauki pływania. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z całej Polski z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu i żłobku.

Uwielbiam swoją pracę z wielu powodów, ale trzy najważniejsze elementy dla mnie to możliwość prowadzenia zajęć w pełni w języku angielskim już od pierwszego spotkania i jest to odbierane przez dzieci bardzo pozytywnie i z dużym zainteresowaniem. Drugim elementem jest to, że najmłodsi kursanci tak szybko przyzwyczajają się do języka angielskiego, że staje się on dla nich zupełnie naturalny. Dzięki temu w kolejnych etapach bez stresu, obaw
i skrępowania mówią w języku angielskim. Po trzecie, dzieci czerpią radość z każdych zajęć i z nowych umiejętności. Ich zaangażowanie i radość na zajęciach sprawiają, że angielski wywołuje pozytywne emocje, które przekładają się na ich późniejszy stosunek do nauki tego języka.

 

 

mgr Agnieszka Kubiak  - psycholog

Absolwentka KUL w Lublinie na kierunku psychologia. Uczestniczy w licznych szkoleniach poszerzających swoje kompetencje zawodowe i warsztat pracy. Najważniejsze z nich to: 2,5 letnie szkolenie z Systemowej Terapii Rodzin, Komunikacja Bez Przemocy (NVC), regulacja emocji w paradygmacie przywiązania Johna Bowlbyego, System Wewnętrznej Rodziny (SWR).

Moje zainteresowania zawodowe to praca z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi, w tym ze spektrum autyzmu oraz dziećmi, które ujawniają zaburzenia lękowe. W swojej pracy korzystam z wielu podejść, jednak najważniejszym z nich jest podejście rozwojowe oparte na niedyrektywnym podążaniu za dzieckiem (GPS), czyli System Rozwoju przez ZabawęPodstawowymi narzędziami mojej pracy jest relacja i zabawa terapeutyczna. Oprócz konkretnych umiejętności chcę, aby dzieci w czasie spotkania ze mną doświadczały radości oraz akceptacji i zaufania. Wierzę bowiem w to, że mózg dziecka najefektywniej uczy się, gdy znajduje się w stanie pełnego entuzjazmu oraz będąc w relacji z życzliwym dorosłym. Uznaje wówczas zdobywaną wiedzę za ważną i potrzebną dla własnego rozwoju.

 

mgr Hanna Szynalik

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w zakresie pedagogiki specjalnej oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku logopedia. Ukończyła także kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych oraz kurs I stopnia integracji odruchów ustno-twarzowych.