Kadra

                 Dyrektor Przedszkola mgr Beata Piasecka
 

Doświadczony pedagog (ponad 30 letni staż pracy z dziećmi), absolwentka WSRP w Siedlcach w zakresie Nauczania Początkowego, Studiów Podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w zakresie Terapii Pedagogicznej i Kształcenia Zintegrowanego, Studiów Podyplomowych jako Diagnosta
i Terapeuta Integracji Sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej, trener programu szkolnego Integracji Bilateralnej, terapeuta Neuro-Taktylny MNRI® 
oraz Ustno-
Twarzowy I i II stopnia.

Nigdy nie spoczywam na laurach. Stale pogłębiam wiedzę i umiejętności. Uważam, że kluczem do osiągnięcia sukcesu przez dzieci jest Nauczyciel pełen szacunku dla godności drugiego człowieka jakim jest dziecko. Nauczyciel  potrafiący pobudzać do działania, aktywności, kreatywnego myślenia, wzmacniający u dzieci poczucie własnej wartości. Nauczyciel przewodnik ale i badacz, potrafiący w każdej osobie odnaleźć jego dobro, potencjał, który nigdy nie gaśnie.

 

 

      
                Wicedyrektor Przedszkola mgr Anna Madejska

 

Absolwentka KUL w Lublinie na kierunku psychopedagogika specjalna z logopedią, studiów podyplomowych w Szkole Wyższej im. Bogdana Jasińskiego
w Warszawie z zakresu Eduacji Szkolnej i Wychowania Przedszkolnego, studiów podyplomowych jako Diagnosta i Terapeuta Integracji Sensorycznej
w Centrum Integracji Sensorycznej, Trener Sensoplastyki i Smykomultisensoryki, trener programu szkolnego Integracji Bilateralnej, terapeuta Neuro-Taktylny, 

Ustno-Twarzowy I i II stopnia oraz specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej Metody Nauki Czytania. 

Nieustannie pogłębiam swoją wiedzę uczestnicząc w różnych formach doskonalenia. Uśmiech dziecka wchodzącego codzienie do sali i już od drzwi wołającego "Dzień dobry Ciociu", jest największym skarbem jaki otrzymuję od moich wychowanków. Pomimo trudności i wyzwań, jakie niesie ze sobą praca z dziećmi, nie wyobrażam sobie innej.

 

mgr Dorota Wardak

Absolwentka Uniwerytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studiów podyplomowych
z zakresu edukacji elementarnej - wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Certyfikowany terapeuta NeuroTaktylny MNRI®, trener sensoplastyki I stopnia oraz Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Praca z dziećmi daje mi niezwykłą energię, która przez lata towarzyszy mi i pozwala cieszyć się każdym dniem spędzonym z nimi. Dzieci cenię za ich spontaniczność, niezwykłą szczerość i uśmiech, bo „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” . Największą satysfakcję ze swojej pracy odczuwam widząc uśmiech, radość jak również stałe postępy moich małych podopiecznych. Są one dla mnie nagrodą, dzięki której swoją pracę odbieram jako pasję i spełnienie. Kształtuję w dzieciach twórczą postawę, rozwijam ich indywidualne zainteresowania i uzdolnienia. Staram się tworzyć miłą i ciepłą atmosferę, która sprawia, że każde dziecko czuje się jak w domu. W pracy wykorzystuję tradycyjne i innowacyjne metody nauczania.  Prywatnie jestem mamą Zosi i Wojtusia. Wolne chwile spędzam aktywnie z rodziną i czytam książki.

 

mgr Klaudia Kulikowska

Absolwentka studiów I stopnia o specjalności Resocjalizacja i Profilaktyka w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, studiów II stpnia  o specjalności resocjalizacja z socjoterapią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Praca z dziećmi jest moją pasją. Pracując z dziećmi dążę do rozbudzania w nich otwartości na świat. Stwarzam im możliwości aby zdobyły pewność siebie i odwagę do podejmowania nowych wyzwań, które stawia przed nimi otaczający je świat.

 

mgr Sylwia Szaniawska

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią, diagnoza
i terapia pedagogiczna oraz  studiów podyplomowych na kierunku edukacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną.

Praca z dziećmi pozwala mi realizować siebie. Jest również ciągłym wyzwaniem wymagającym postawy twórczej, pobudzającej do działania.
W swojej pracy kieruję się słowami M. Grzegorzewskiej "Nauczyciel musi być osobą "żywą", nie może być "nudny" ani popadać w rutynę".

 

 

mgr Renata Mateńka

Absolwentka studiów I stopnia na kierunku  pedagogika zo specjalnością edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz II stopnia
o specjalności edukacja wieku dziecięcego na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz studiów podyplomowych na kierunku terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką. Terapeuta AAC.

W swojej pracy podchodzę indywidualnie do możliwości i potrzeb każdego dziecka. Moim celem zawodowym jest pomoc dzieciom mająca na celu poprawę ich funkcjonowania w środowisku przedszkolnym, rówieśniczym oraz domowym, a także wspieranie ich rozwoju dla osiągnięcia lepszej jakości życia na drodze indywidualnych możliwości. Jako terapeuta AAC  umożliwiam komunikowanie się osobom, które nie posiadają umiejętności mowy, bądź posiadają ją w stopniu uniemożliwiającym satysfakcjonującą komunikację.  

 

Anna Zdziebłowska

Absolwentka studiów I stopnia na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanstycznym w Siedlcach na kierunku pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna
z wychowaniem przedszkolnym. Obecnie studentka studiów II stopnia o specjalności edukacja wieku dziecięcego na wyżej wymienionej uczelni. 

Praca z dziećmi jest dla mnie ogromnym wyzwaniem ale rówież przyjemnością. Każde dziecko jest dla mnie wyjątkowe, dlatego też podążam za nim każdego dnia, wpieram i motywuję do działania, dając jednocześnie poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Z ogromną dumą i radością podziwiam postępy moich przedszkolaków, a największą zapłatą jaką mogę od nich otrzymać jest uśmiech, bo jak powiedział niegdyś wielki pedagog Janusz Korczak "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat". 

 

Milena Strzyżewska

Absolwentka studiów I stopnia Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach o specjalności wychowanie przedszkolne z nauczaniem wczesnoszkolnym i terapią pedagogiczną. Obecnie studentka studiów II stopnia Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

Moim priorytetem jest dostrzeżenie w dziecku ukrytego w nim potencjału, który w nim drzemie oraz rozwijanie jego kreatywności.
Istotne jest, aby pomimo nieudanych prób motywować dzieci do działania, by podążały do wyznaczonego celu.

 

mgr Katarzyna Kaznowska

Absolwentka studiów II stopnia na kierunku pedagogika o specjalności edukacja wieku dziecięcego na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym
w Siedlcach oraz o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, a także studiów podyplomowych na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

„Nie dawaj dzieciom gwiazdki z nieba, pozwól im nauczyć się latać, wtedy zobaczą, że za tym pierwszym niebem jest następne, a im mocniej będą musiały napracować się, żeby tam dolecieć, tym większa będzie ich radość po dotarciu do celu…” – to słowa Beaty Pawlikowskiej, które przyświecają mojej pracy. Bardzo ważne jest dla mnie kształtowanie w dzieciach postawy samodzielności oraz wiary we własne możliwości. Obserwowanie postępów  moich koalkowych dzieci jest dla mnie niezwykłym doświadczeniem,  a wypowiadane przez nie z dumą „Ciociu, ja już to umiem!” największą nagrodą. Cieszę się, że mogę im towarzyszyć w początku ich drogi, wspierać i przytulać kiedy tego potrzebują.

 

Patrycja Antoniak

Certyfikowana opiekunka dziecięca, studentka studiów magisterskich w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie o specjalności edukacja wczesnoszkolna z przygotowaniem przedszkolnym. 

Pracując z dziećmi zdobywam doświadczenie, a wiedzę teortyczną uczestnicząc w kursach i szkoleniach: Terapia dziecka
z Autyzmem i Zespołem Aspergera, Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i w szkole, Kreatywna matematyka dla najmłodszych. Nie ma nic cenniejszego niż szczęście i radość dziecka, moim podstawowym celem w pracy jest stworzenie atmosfery pełnej ciepła, radości, otwartości
i poczucia bezpieczeństwa. Na co dzień jestem osobą pogodną, otwartą na ludzi i świat, która nie potrafi się nudzić.

 

mgr Ewa Lisiecka

 

Pedagog z wykształcenia i zamiłowania. Absolwentka Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach na kierunku edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne
i nauczanie wczesnoszkolne oraz studiów podyplomowych na kierunku pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i zespołem aspergera w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie. 
Terapeuta Ręki I stopnia, trener Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Moim priorytetem jest ukształtowanie wrażliwego, świadomego odbiorcę świata. Ciepłe relacje, życzliwość, zrozumienie i cierpliwość, ale także zasady i konsekwencje to klucz do serc i umysłów dzieci. Jestem nauczycielem twórczym i kreatywnym, który dzięki swoim pomysłom
i proponowanym aktywnościom odkrywa z dziećmi świat. Kieruję się zasadą, że edukacja poprzez zabawę przynosi najlepsze
efekty i wspaniałe wspomnienia.

 

mgr Katarzyna Grochowska

 

Absolwentka studiów I stopnia Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna o specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

W swojej pracy dążę do tego, aby dzieci były wysłuchane i zrozumiane. Codziennie staram się być dla nich oparciem i otuchą. Ważne jest dla mnie to, aby stwarzać dzieciom okazję do odkrywania samych siebie i otaczającego je świata. Domowa atmosfera i poczucie bezpieczeństwa to jedne z moich priorytetów.  Chciałabym, aby te Małe Dzieci wyrosły kiedyś na Wielkich Ludzi, znających swoją wartość
i otwartych na innych. Każde dziecko jest dla mnie wyjątkowe, jest darem od życia, który sprawia, że na mojej twarzy pojawia się uśmiech.

 

mgr Magdalena Sulej

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na kierunku pedagogika szkolno-opiekuńcza, studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, edukacji przedszkolnej, pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz  w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i zespołem aspergera. Trener Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Smyko-Multisensoryki a także Treningu Umiejętności Społecznych.

Praca z dziećmi jest moją pasją.  Motywacją każdego dnia jest dla mnie dziecięca ciekawość świata, ich niekonwencjonalny sposób myślenia. Otaczam dzieci opieką i troską, jednocześnie dając przestrzeń do rozwijania samodzielności. Pasjonuję się pedagogiką Marii Montessori i w pełni zgadzam sięz jej słowami "Dawać bodźce dziecku, pozostawiając je jednak wolnym w rozwoju - oto pierwszy obowiązek wychowawcy".

 

Natalia Bieńczak

Absolwentka studiów I stopnia na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach o specjalności edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Obecnie studentka studiów II stopnia o specjalności edukacja wieku dziecięcego na wyżej wymienionej uczelni.

 „Wybierz pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu” - te słowa zadecydowały o wyborze mojego zawodu. Praca z dziećmi sprawia mi radość i daje satysfakcję. W dzieciach fascynuje mnie ich pozytywna energia, niczym nieograniczona motywacja do ciągłego poznawania i odkrywania, która sprawia, że moja praca nie jest tylko pracą ale przede wszystkim pasją.

 

Katarzyna Zarzycka

Certyfikowana opiekunka dziecięca, terapeuta ręki I stopnia.

Od 10 lat towarzyszę dzieciom i ich rodzicom w pokonaniu najtrudniejszego momentu w ich życiu - rozstania rodzica z dzieckiem i dziecka
z rodzicem. Otaczam dzieci troskliwą opieką i miłością, aby podczas pobytu w żłobku czuły się bezpieczne i w pełni akceptowane, sprawiając,
że w żłobku czują się jak w domu. Doskonalę swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnorodnych szkoleniach
i warsztatach, ponieważ wiem, jak ważny jest harmonijny rozwój psychomotoryczny moich maluszków. Ukończyłam m.in. szkolenia
o tematyce: Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju - elementy diagnozy  i terapii u dzieci 0-36 m. ż., Zabawy dywanowe
w żłobku i przedszkolu, Wspieranie rozwoju dziecka  z wykorzystaniem elementów ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, Wczesne objawy spektrum autyzmu, Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym, Warsztaty metodyczne "LOGOFIGLE” –ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dzieci, Rozwijanie logicznego myślenia u dzieci  młodszych, Instrumenty perkusyjne
w edukacji muzycznej dziecka.

 

Izabela Bancerz

Certyfikowana opiekunka dziecięca. 

Moja praca jest dla mnie niezwykłą przygodą, która codziennie przynosi mi nowe wyzwania i doświadczenia. Każdego dnia wspólnie z moimi maluszkami tworzymy miejsce, które jest przepełnione radością, miłością oraz poczuciem ciepła i bezpieczeństwa.  Uśmiech na twarzach moich maluszków daje mi satysfakcję i utwierdza mnie, że moja praca ma sens.Tak jak powiedział Janusz Korczak "Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat". N
ieustannie pogłębiam swoją wiedzę teoretyczną, by móc zaspokajać dziecięcą ciekawość, potrzebę poznawania
i odkrywania nieznanego, poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, m.in.: Matematyka sensoryczna, Zabawy dywanowe w żłobku
i przedszkolu, Bajkoterapia w żłobku i przedszkolu, Zabawy integracyjne dla dzieci.

 

Alicja Ozygała

Studentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym
w Siedlcach.

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”- ta myśl na stałe ulokowała się głęboko w moim sercu i nieustannie przypomina mi
o kierunku, który obrałam. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję i przynosi nieocenioną radość. Jest ona piękną drogą, którą chcę podążać.
Aby właściwie wspierać rozwój dzieci  wiedzę teoretyczną 
zdobywam także poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach: Autyzm
i zespół Aspergera- strategie pomocowe w domu, przedszkolu i szkole, Podstawy czytania sylabowego z dziećmi 3-9 lat, Praktyczne pomysły na ćwiczenia motoryki małej.

 

mgr Ilona Gronowska
 

Absolwentka filologii angielskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Menedżer szkoły językowej LECTOR w Łukowie i w Puławach oraz AquaLector nauki pływania. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z całej Polski z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu i żłobku.

Uwielbiam swoją pracę z wielu powodów, ale trzy najważniejsze elementy dla mnie to możliwość prowadzenia zajęć w pełni w języku angielskim już od pierwszego spotkania i jest to odbierane przez dzieci bardzo pozytywnie i z dużym zainteresowaniem. Drugim elementem jest to, że najmłodsi kursanci tak szybko przyzwyczajają się do języka angielskiego, że staje się on dla nich zupełnie naturalny. Dzięki temu w kolejnych etapach bez stresu, obaw
i skrępowania mówią w języku angielskim. Po trzecie, dzieci czerpią radość z każdych zajęć i z nowych umiejętności. Ich zaangażowanie i radość na zajęciach sprawiają, że angielski wywołuje pozytywne emocje, które przekładają się na ich późniejszy stosunek do nauki tego języka.

 

 

mgr Agnieszka Kubiak  - psycholog

Absolwentka KUL w Lublinie na kierunku psychologia. Uczestniczy w licznych szkoleniach poszerzających swoje kompetencje zawodowe i warsztat pracy. Najważniejsze z nich to: 2,5 letnie szkolenie z Systemowej Terapii Rodzin, Komunikacja Bez Przemocy (NVC), regulacja emocji w paradygmacie przywiązania Johna Bowlbyego, System Wewnętrznej Rodziny (SWR).

Moje zainteresowania zawodowe to praca z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi, w tym ze spektrum autyzmu oraz dziećmi, które ujawniają zaburzenia lękowe. W swojej pracy korzystam z wielu podejść, jednak najważniejszym z nich jest podejście rozwojowe oparte na niedyrektywnym podążaniu za dzieckiem (GPS), czyli System Rozwoju przez ZabawęPodstawowymi narzędziami mojej pracy jest relacja i zabawa terapeutyczna. Oprócz konkretnych umiejętności chcę, aby dzieci w czasie spotkania ze mną doświadczały radości oraz akceptacji i zaufania. Wierzę bowiem w to, że mózg dziecka najefektywniej uczy się, gdy znajduje się w stanie pełnego entuzjazmu oraz będąc w relacji z życzliwym dorosłym. Uznaje wówczas zdobywaną wiedzę za ważną i potrzebną dla własnego rozwoju.

 

mgr Hanna Szynalik

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w zakresie pedagogiki specjalnej oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku logopedia. Ukończyła także kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych oraz kurs I stopnia integracji odruchów ustno-twarzowych.